آموزش الگوريتم و فلوچارت براي كودكان

۷ بازديد

باشد. اين هدف از آزمون و آموزش الگوريتم و فلوچارت براي كودكان آنچه كه نتايج بايد براي آن استفاده شود، است كه بايد مبنايي براي نحوه انجام آزمايش باشد. اگر قرار است از نتايج براي بيان نيازهاي كودك استفاده شود، تسهيل و كمك بيش از حد در يك موقعيت آزمايشي مي تواند به تضعيف نيازهاي واقعي كودك كمك كند

براي اينكه بتوان اهداف رشدي و آموزشي واقع بينانه را آماده كرد، بايد مهارت هاي كودك در حوزه هاي مختلف رشدي ترسيم شود. هدف از استفاده پوياتر از آزمون ها در كار نقشه برداري، به دست آوردن بينش و درك بهتر از سطح رشد كودك، پيش نيازهاي يادگيري و محيطي است كه يادگيري در آن انجام مي شود.

يك اصل مهم در كار ارزيابي اين است كه اطلاعاتي را كه از يك آزمون خاص به دست مي آوريد با ساير اطلاعات پس زمينه، مشاهده رفتاري، ادغام كنيد.

در وضعيت آزمون، و همچنين داده هاي ديگر آزمون ها، مشاهدات و مصاحبه ها

مشاهده

مشاهده بخش مهمي از مطالعه است. براي درك فرصت آموزش الگوريتم و فلوچارت براي كودكان هاي يادگيري كودك، بايد كودك را در محيطي ديد كه يادگيري در آن انجام مي شود. كار مشاهده در مرحله نقشه برداري را مي توان به روش هاي مختلف سازماندهي كرد، از كم تا بسيار سازماندهي شده. گاهي اوقات مي توانيم در موقعيت هاي معمولي يا طبيعي مشاهده كنيم. اين بدان معني است كه ما فعاليت يا شرايط محيطي را به روش هاي خاصي براي انجام مشاهده تطبيق نداده ايم. اغلب چنين مشاهداتي با اين واقعيت مشخص مي شود كه ما به عنوان ناظر در موقعيت مشاهده مشاركتي هستيم. مشاهدات ديگر سيستماتيك تر هستند. مشاهدات ساختاريافته بر اساس قوانين خاص و با اهداف خاص برنامه ريزي و انجام مي شود. اين يك مشاهده روش شناختي است. ساير روش‌هاي مشاهده‌اي كه ممكن است براي استفاده در كار نقشه‌برداري آموزشي مناسب باشند عبارتند از sociogram، مشاهده دقيقه و دفترچه ثبت. آنچه مهم است اين است كه كساني كه قرار است مسئوليت اين نظرسنجي را بر عهده بگيرند، بدانند كه چه چيزي و چرا بايد نقشه برداري كنند

استفاده از مشاهده تصويري

در تعامل روزانه، همه چيز به سرعت پيش مي رود و نمي توان ايرانيان سايبر هر اتفاقي را كه مي افتد، چه با كودك و چه در تعامل با ديگران، ديد. به منظور آشنايي بهتر با علائم و عبارات كودك آموزش الگوريتم و فلوچارت براي كودكان و توسعه بيشتر تعامل، استفاده از ويدئو در نقشه برداري مي تواند بسيار مفيد باشد. مشاهده ويديويي مي‌تواند چيزهايي را كه به سختي مي‌توان به آن‌ها رسيد، ضبط كرد و فرصتي براي نشستن و تجزيه و تحليل آنچه در حال رخ دادن است، ترجيحاً با همكاري همكاران و/يا بستگان فراهم مي‌كند. ويدئو نقطه شروع خوبي براي بحث و تأمل در مورد رفتار و بيان كودك است و بازخورد روشني را در مورد تعامل واقعي بين فرد با تشخيص و فرد حمايت كننده ارائه مي دهد. ويدئو مي تواند ابزار بسيار خوبي هم براي تحليل مشاهدات و هم براي راهنمايي بيشتر باشد

در يك نظرسنجي آموزشي، نشان دادن جنبه هاي مختلف كودك بسيار مهم است و در اين رابطه، همكاري و گفتگو بين مهدكودك/مدرسه و والدين محوري است. به عنوان بخشي از يك مرحله نقشه برداري، Frambu تجربه خوبي از متخصصان و والدين دارد كه با هم كار مي كنند تا از ابزارهاي نقشه برداري بر اساس توضيحات توسعه استفاده كنند. توصيف رشد با افرادي مصاحبه مي‌كند كه كودك و مهارت‌هاي او را به خوبي مي‌شناسند، والدين، ساير بستگان و متخصصان. مصاحبه ها مي توانند به طور جداگانه انجام شوند، اما هنگام تكميل توضيحات توسعه، آموزش الگوريتم و فلوچارت براي كودكان نشستن چندين نفر، ترجيحاً از عرصه هاي مختلف، مي تواند مفيد باشد. سؤالات موجود در مطالب غالباً نقطه شروع خوبي براي گفتگو / بحث در مورد سطح عملكرد و نيازهاي كودك است كه زمينه خوبي براي همكاري بيشتر بين طرفين فراهم مي كند

نقشه برداري از محيط آموزشي

نظرسنجي آموزشي بيش از ارزيابي عملكرد كودك در حوزه هاي مختلف رشد است. براي اينكه بتوانيم تسهيلات آموزشي خوبي بر اساس نيازها و پيش نيازهاي كودك ارائه كنيم، لازم است ارزيابي فردي را با بررسي محيط آموزشي كه كودك در آن قرار دارد تكميل كنيم

محيط يادگيري خوب و فراگير را بايد آموزش الگوريتم و فلوچارت براي كودكان شرايطي دانست كه در مهدكودك و مدرسه باعث ارتقاي سلامت، رفاه و يادگيري اجتماعي و حرفه اي كودك مي شود. اهميت كار با محيط آموزشي هم در قانون كودكستان § 1 و هم 

آموزش الگوريتم و فلوچارت براي كودكان

۸ بازديد

كودكان و آموزش الگوريتم و فلوچارت براي كودكان وجوانان يا خدمات توانبخشي مي‌توانند معاينات تشخيصي را انجام دهن با هدف توصيف عملكرد و پيش نيازهاي يادگيري بررسي مي كند، نه براي تشخيص. در اين مقاله نوع اخير گزارش را شرح مي دهيم

كودكان با تشخيص هاي نادر مي توانند بسيار متفاوت باشند، هم از نظر سطح رشد، شرايط و نيازها. از آنجايي كه تشخيص بسيار نادر است، خود تشخيص مي تواند تجربه كمي براي ايجاد در كار آموزشي ارائه دهد. بنابراين مي توان استدلال كرد كه معاينه گسترده و كامل كودكان با تشخيص نادر بسيار مهم است. آموزش الگوريتم و فلوچارت براي كودكا ن همه زمينه هاي رشد بايد مورد بررسي قرار گيرند تا ديد كلي خوبي از علايق، نقاط قوت و فرصت هاي كودك به دست آيد

مهارت هاي شناختي

توانايي هاي زباني

مهارتهاي اجتماعي

توجه و تمركز

رفتار - اخلاق

استفاده از حواس

عملكرد موتور

مهارت هاي مدرسه

تست‌ها مي‌توانند ابزار خوبي باشند و مي‌توانند نقطه شروع خوبي براي ايرانيان سايبر درك نحوه يادگيري ديگران باشند. آزمايش سنتي با استاندارد بودن مواد و اينكه پياده سازي طبق رويه هاي استاندارد انجام مي شود مشخص مي شود. ممكن است براي بسياري از والدين دشوار باشد كه ببينند فرزندشان با وظايفي دست و پنجه نرم مي‌كند كه مي‌دانند فقط مي‌توانند از عهده اين سؤال برآيند كه كمي متفاوت از آنها پرسيده شده است يا براي شروع به آنها كمك كوچكي شده است. آموزش الگوريتم و فلوچارت براي كودكا ن اين آزمون ها براي ارزيابي مهارت هاي متوسط ​​كودكان در سنين مختلف طراحي شده اند. آنها اطلاعات مهمي در مورد نقطه شروع كودك و اينكه كودك در كدام زمينه هاي رشدي ممكن است براي تسلط بهتر به كمك و حمايت نياز داشته باشد، ارائه مي دهد. اين آزمون‌ها اغلب بخشي از يك مطالعه بزرگتر هستند و براي كسب دانش بيشتر در مورد آنچه كه فرد با آن دست و پنجه نرم مي‌كند و چگونگي مقابله با چالش‌هاي فعلي با اقدامات مناسب‌تر مفيد خواهد بود. عوامل بسيار زيادي مي تواند بر نتايج تأثير بگذارد. بنابراين، نتايج آزمايش هرگز نبايد به تنهايي باقي بماند، بلكه در يك گزارش تكميلي توضيح داده شده و توضيح داده مي شود

انجام آزمايش سنتي بر روي بسياري از كودكان با تشخيص نادر مي‌تواند دشوار باشد، هم به اين دليل كه كودك به دلايل مختلف قادر به دريافت، پاسخ و/يا انجام دستورالعمل‌هاي مورد نياز آموزش الگوريتم و فلوچارت براي كودكا ن آزمايش نيست و به اين دليل كه آزمايش‌هاي مناسبي ندارد. لازم به يادآوري است كه چنين آزمايشاتي:

آنچه را كه كودك نمي تواند نشان دهد

توسعه و مهارت ها را در حد يك هنجار مي بيند

نگاه كردن به مهارت هاي انتخاب شده

آنچه را كه كودك مي تواند بدون كمك انجام دهد را به تصوير مي كشد

استفاده پويا از تست ها

گاهي اوقات ممكن است كمك بيشتري در آموزش الگوريتم و فلوچارت براي كودكان يك موقعيت آزمايشي ارائه شود، يعني از تست ها به صورت پويا استفاده شود. هدف از آزمون پويا كشف فرآيندهاي پشت حل مسئله و يادگيري كودك است. تمركز بر روي آنچه كودك مي تواند و آنچه مي تواند بيشتر به او كمك كند تغيير مي كند

در جاهايي كه از آزمون پوياتر استفاده مي شود، بايد مشخص شود و براي بيان شرايطي كه براي كودك لازم است تا بتواند از پتانسيل خود استفاده كند، استفاده شود. مهم است كه مقدمات خوبي را فراهم كنيم تا يك موقعيت آزمايشي تا حد امكان تجربه خوبي