كلاس هاي برنامه نويسي در تهران

يادگيري برنامه نويسي

كلاس هاي برنامه نويسي در تهران

۸ بازديد

كلاس ماه { }

موارد زير از كلاس هاي برنامه نويسي در تهران همه تعاريف نوع جزئي تركيب شده است:

 

نظرات XML

رابط ها

ويژگي هاي پارامتر نوع عمومي

ويژگي هاي كلاس

اعضا

به عنوان كلاس هاي برنامه نويسي در تهران مثال، عبارات زير را در نظر بگيريد:

class Earth : Planet, IRotate, IRevolve { }

محدوديت ها

هنگام كار با تعاريف كلاس جزئي بايد از چند قانون پيروي كرد:

 

تمام تعاريف نوع جزئي در نظر گرفته ايرانيان سايبرشده براي قطعاتي از همان نوع بايد با جزئي جايگزين شوند. براي مثال، اعلان‌هاي كلاس زير كلاس هاي برنامه نويسي در تهران يك خطا ايجاد مي‌كنند: [!code-csharpAllDefinitionsMustBePartials#7]

اصلاح كننده جزئي فقط مي تواند درست قبل از كلاس كلمات كليدي يا رابط ساختار ظاهر شود.

انواع جزئي تودرتو در تعاريف نوع جزئي مجاز هستند، همانطور كه در مثال زير نشان داده شده است: [!code-csharpNestedPartialTypes#8]

تمام تعاريف نوع جزئي كه بايد بخش هايي از يك نوع باشند بايد در يك اسمبلي و در يك ماژول (در فايل exe. يا .dll) تعريف شوند. تعاريف كلاس هاي برنامه نويسي در تهران جزئي نمي توانند چندين ماژول را پوشش دهند.

نام كلاس و پارامترهاي نوع عمومي بايد در همه تعاريف نوع جزئي مطابقت داشته باشند. انواع عمومي مي توانند جزئي باشند. هر اعلان جزئي بايد از نام پارامترهاي مشابه به ترتيب استفاده كند.

كلمات كليدي زير در تعريف نوع كلاس هاي برنامه نويسي در تهران جزئي اختياري هستند، اما اگر در تعريف نوع جزئي وجود داشته باشند، نمي توانند با كلمات كليدي مشخص شده در تعريف جزئي ديگر از همان نوع تضاد داشته باشند:

عمومي

شخصي كلاس هاي برنامه نويسي سازي

حفاظت شده

دروني؛ داخلي

خلاصه

كلاس هاي برنامه نويسي در تهران

۸ بازديد

 اگر هر قسمتي كلاس هاي برنامه نويسي در تهران چكيده اعلام شود، كل نوع به عنوان چكيده در نظر گرفته مي شود. اگر هر پارتيشني به عنوان مهر و موم شده اعلام شود، كل نوع به عنوان مهر و موم شده در نظر گرفته مي شود. اگر هر بخشي يك نوع پايه را اعلام كند، كل نوع آن كلاس را به ارث مي برد.

 

تمام قسمت هايي كه يك كلاس هاي برنامه نويسي در تهران كلاس پايه را مشخص مي كنند بايد آن را بپذيرند، اما قسمت هايي كه يك كلاس پايه را حذف مي كنند همچنان نوع پايه را به ارث مي برند. Fragment ها مي توانند واسط هاي پايه مختلفي را مشخص كنند، و نوع آخر هر رابطي را كه در آن مي توان تمام اعلان هاي جزئي را فهرست كرد، پياده سازي مي كند. هر كلاس، ساختار يا عضو رابط مشخص شده در يك تعريف جزئي مي تواند براي هر بخش ديگري استفاده شود. آخرين نوع اتحاد همه قسمت ها در كلاس هاي برنامه نويسي در تهران زمان كامپايل است.

 

 توجه داشته باشيد

 

اصلاح كننده جزئي را نمي توان در اعلان هاي delegate يا enum استفاده كرد.

 

مثال زير نشان مي دهد كلاس هاي برنامه نويسي در تهران كه انواع تو در تو تا حدي يك نوع جزئي هستند، حتي اگر تودرتو باشند.

 

در زمان كامپايل، ويژگي‌هاي تعاريف كلاس هاي برنامه نويسي در تهران نوع جزئي با هم تركيب مي‌شوند. به عنوان مثال، ايرانيان سايبرعبارات زير را در نظر بگيريد:

 

سي شارپ

 

كپي ????

[SerializableAttribute]

كلاس جزئي ماه { }

 

[ويژگي منسوخ]

كلاس جزئي ماه { }

اينها معادل كلاس هاي برنامه نويسي اعلاميه هاي زير است:

 

سي شارپ