آموزش برنامه نويسي اسكرچ

يادگيري برنامه نويسي

آموزش برنامه نويسي اسكرچ

۱۴ بازديد

از سوي ديگر، محققان  آموزش برنامه نويسي اسكرچ يك تعريف رويه اي از آموزش ضمن خدمت به عنوان يك برنامه ارائه مي كنند.

ارائه و آموزش معلمان كامپيوتر در مدارس دولتي در زمينه مهارت هاي زبان برنامه نويسي اسكرچ به منظور ارتقاء سطح

كارايي معلمان در برنامه هاي درسي كامپيوتر.

- زبان برنامه نويسي Scratch: Al-Attas (2014) زبان برنامه نويسي Scratch را به عنوان يكي از وب تعاملي تعريف مي كند.

پلتفرم هايي كه از فناوري وب استفاده مي كنند. زبان برنامه نويسي به زبان برنامه نويسي معروف است كه

معلمان كامپيوتر در استفاده از يك پلت فرم يادگيري الكترونيكي آموزش ديده اند.

- نگرش ها: مجموعه اي از باورها، آموزش برنامه نويسي اسكرچ احساسات و تمايلاتي است كه در اثر عوامل مختلفي در فرد شكل مي گيرد.

رفتار را به طور منفي يا مثبت به سمت چيزي هدايت كنيد (ابو جادو، 2014). از نظر رويه اي به عنوان يك تعريف مي شود

آمادگي اكتسابي نسبتاً پايدار معلمان در مدارس دولتي كه باعث مي شود آنها به آنها پاسخ مثبت يا منفي بدهند

زبان برنامه نويسي است و بر حسب درجه اي كه معلم با پاسخ دادن به آن به دست مي آورد سنجيده مي شود

اقلام استاندارد براي اهداف اين مطالعه تهيه شده است.

1.6 محدوديت هاي مطالعه

كاربرد اين مطالعه به موارد زير محدود شد:

1 - مطالعه محدود به يك واحد آموزشي در ايرانيان سايبر دوره فعلي علوم كامپيوتر براي مقطع راهنمايي بود

كلاس سوم.

2 - اين مطالعه با معلمان كامپيوتر آموزش برنامه نويسي اسكرچ در منطقه مرزي شمالي، عربستان سعودي انجام شد.

3- پژوهش در نيمسال دوم سال تحصيلي 1395 اجرا شد.

2. چارچوب نظري

2.1 آموزش ضمن خدمت

آماده سازي معلم قبل از خدمت،  آموزش برنامه نويسي اسكرچ تنها مبنايي را براي شروع فرآيند يادگيري فراهم مي كند. بنابراين، آماده سازي در حال خدمت

يك گسترش طبيعي از آماده سازي قبل از خدمات است. اين بدان معني است كه ادامه تحصيل براي معلم جزء جدايي ناپذير است

فرآيند آماده سازي براي كسب دانش جديد و جبران آنچه ممكن است در حين بودن از دست بدهد

تهيه شده قبل از سرو (Kilab, 2016). از اين نظر بايد معلمان را آماده كرد و سپس آنها را تربيت كرد. تمرين

آماده سازي افراد و صلاحيت فني و حرفه اي  آموزش برنامه نويسي اسكرچ آنها و ارائه مهارت هايي است كه آنها را افزايش مي دهد

توانايي هاي توليدي آموزش به معناي علمي عمدتاً با هدف دستيابي به رشد مداوم خود است

كاركنان آموزشي در تمامي سطوح براي ارتقاي سطح افراد و ارتقاي سطح علمي و تخصصي و

ارزش هاي فرهنگي خود معلمان براي رسيدن برنامه نويسي اسكرچ به جاه طلبي، ثبات رواني و رضايت حرفه اي خود

با كار آنها (الدوايري، 2015). اهميت آموزش ضمن خدمت معلمان به عنوان پاسخ به ضرورت آن است

آموزش برنامه نويسي اسكرچ

۱۳ بازديد

زبان در برنامه هاي آماده  آموزش برنامه نويسي اسكرچ سازي معلمان است و تعدادي معلم در مناطق دور از مراكز آموزشي زندگي مي كنند.

بنابراين، نياز به انجام اين مطالعه وجود دارد كه هدف آن بررسي تأثير يادگيري الكترونيكي در بسترهاي يادگيري است.

كسب مهارت هاي برنامه نويسي زبان اسكرچ

1.2 اهداف مطالعه

هدف از اين مطالعه شناسايي تاثير آموزش ضمن خدمت معلمان علوم كامپيوتر در اسكرچ بود.

مجله مطالعات تعليم و تربيت جلد. 5، شماره 11; نوامبر 2017

3

مهارت هاي زبان برنامه نويسي  آموزش برنامه نويسي اسكرچ با استفاده از يك پلت فرم يادگيري الكترونيكي براي ارائه مهارت ها و نگرش هاي برنامه نويسي

آموزش برنامه نويسي زبان اسكرچ

1.3 سوالات مطالعه

اين مطالعه به دنبال پاسخ دادن به فوسؤالات آهسته:

1- تاثير آموزش ضمن خدمت معلمان علوم كامپيوتر در مهارت هاي زبان برنامه نويسي اسكرچ چيست؟

با استفاده از يك پلت فرم يادگيري الكترونيكي براي كسب مهارت هاي برنامه نويسي نظري و عملي؟

2- تاثير آموزش ضمن خدمت معلمان علوم ايرانيان سايبر كامپيوتر در مهارت هاي زبان برنامه نويسي اسكرچ چيست؟

با استفاده از يك پلت فرم  آموزش برنامه نويسي اسكرچ يادگيري الكترونيكي براي كسب دانش نظري برنامه نويسي؟

3- تاثير آموزش ضمن خدمت معلمان كامپيوتر در مهارت هاي زبان برنامه نويسي اسكرچ چيست؟

با استفاده از يك پلت فرم يادگيري الكترونيكي بر روي نگرش خود نسبت به آموزش زبان برنامه نويسي اسكرچ؟

1.4 اهميت مطالعه

مطالعه حاضر به منظور پرداختن به آخرين روند در آموزش معلمان علوم كامپيوتر در اسكرچ انجام شد

زبان برنامه نويسي با استفاده از پلتفرم هاي الكترونيكي علاوه بر اين، نتايج اين مطالعه براي كساني كه

نظارت بر آموزش معلمان علوم كامپيوتر در  آموزش برنامه نويسي اسكرچ افزايش كارايي و بهبود عملكرد آنها. يافته هاي

اين مطالعه مي‌تواند به سياست‌گذاران، و مسئولان آموزش و پرورش در وزارت آموزش و پرورش مانند آموزشي كمك كند

سرپرستان و توسعه دهندگان برنامه درسي، در برنامه ريزي و توسعه برنامه هاي آموزشي براي معلمان علوم كامپيوتر در

كاربردهاي پلتفرم هاي الكترونيكي  آموزش برنامه نويسي اسكرچ علاوه بر اين، اين مطالعه مي تواند مطالعات بيشتري را در آينده تشويق كند زيرا وجود دارد

تمايل به گسترش تدريجي فناوري بسترهاي الكترونيكي در برنامه هاي آموزشي موسسات آموزشي.

1.5 تعريف اصطلاحات

اين مطالعه شامل اصطلاحات خاصي است كه به شرح زير تعريف شده است:

- آموزش ضمن خدمت: حماد و البهبهاني (2011) آموزش برنامه نويسي اسكرچ ضمن خدمت را به عنوان «برنامه هاي آموزشي كه شامل

روش هاي متعددي با هدف به روز رساني دانش معلمان از طريق معرفي آنها به جديدترين روش هاي آموزشي و